Algemene Voorwaarden vogelexcursies Vogelinformatiecentrum.

1. Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Klant: de koper of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijke persoon;
 • Dienst(en): Het verzorgen en uitvoeren van excursies en activiteiten door Het Vogelinformatiecentrum die door verkoop (op afstand) door de Klant met Het Vogelinformatiecentrum zijn overeengekomen;
 • Gebrek(en): iedere afwijking van de Diensten ten opzichte van de Specificatie en ieder anderszins niet correct uitvoeren van de Diensten;
 • Order: iedere reservering van Diensten door een Klant, via Verkoop op afstand, wordt aangemerkt als een Order om de Diensten met toepasselijkheid van deze Voorwaarden te kopen;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Het Vogelinformatiecentrum en Klant door Verkoop (op afstand) tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;
 • Specificatie: de door Het Vogelinformatiecentrum gegeven omschrijving van door Het Vogelinformatiecentrum te leveren Diensten;
 • Verkoop op afstand: een door Het Vogelinformatiecentrum georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand via internet;
 • Het Vogelinformatiecentrum: Valt onder Natuur Digitaal VOF en is gevestigd in De Cocksdorp onder KvK nummer 30151266 te Alkmaar. Het Vogelinformatiecentrum is gevestigd aan de Kikkertstraat 42, 1795AE De Cocskdorp.
 • Het Vogelinformatiecentrum en Vogelexcursiestexel.nl: onderdeel van Natuur Digitaal VOF dat verantwoordelijk is voor de Verkoop van producten en diensten zoals aangeboden via de website van Het Vogelinformatiecentrum (www.Vogelinformatiecentrum.nl) en in het centrum zelf;
 • Deelnamebewijs: (Een print of kopie van) het bestand dat met de bevestigingsemail aan de Klant is verzonden ter bevestiging van een Order.
 • Medewerker / excursieleider: iedere medewerker / excursieleider van Het Vogelinformatiecentrum, vrijwilliger bij Het Vogelinformatiecentrum of andere persoon die door Het Vogelinformatiecentrum wordt ingezet om de overeengekomen excursie of activiteit te begeleiden.

2. Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en/of verkoop van Diensten zoals aangeboden via de webwinkel op de websites of aan de balie van Het Vogelinformatiecentrum (www.het Vogelinformatiecentrum.nl en winkel van het Vogelinformatiecentrum), voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Aanbod en aanvaarding

 • 3.1 Een Overeenkomst komt tot stand via Verkoop op afstand.
 • 3.2 Het Vogelinformatiecentrum Webwinkel aanvaardt een Order pas door de Order per email aan de Klant te bevestigen nadat het reserveringsformulier op de website volledig is ingevuld en de betaling volledig is verwerkt en goedgekeurd of duidelijk is aangegeven voorafgaand aan de excursie te betalen. De bevestigingse-mail bevat een deelnamebewijs als bewijs van reservering.
 • 3.3 Een Overeenkomst eindigt indien de Dienst waar de Order betrekking op heeft niet (meer) beschikbaar is.
 • 3.4 Het Vogelinformatiecentrum behoudt zich het recht voor om Orders te weigeren. In geval van weigering bericht Het Vogelinformatiecentrum de Klant hierover schriftelijk per email binnen zeven werkdagen na het plaatsen van de Order.

4. Prijzen en Betaling

 • 4.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt en inclusief BTW.
 • 4.2 Het Vogelinformatiecentrum is niet gehouden aan onjuiste prijsvermeldingen en andere onjuistheden in de winkel of op de website, in publicaties, de orderbevestiging, het deelnamebewijs, de facturen of in andere bescheiden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dan wel had kunnen begrijpen dat sprake is geweest van een kennelijke vergissing of schrijffout.
 • 4.3 Betaling geschiedt via iDeal, Visa of Mastercard. In België is er ook de mogelijkheid om met Sofortbanking en in Duitsland met Giropay te betalen. Betaling kan ook aan de kassa van het Vogelinformatiecentrum geschieden per pin of contant. Ten alle tijden moet de betaling voldaan zijn voorafgaand aan de betreffende dienst.

5. Annulering

 • 5.1 Annulering van een geboekte excursie door de Deelnemer is in beperkte mate mogelijk. – Tot één week voor de gereserveerde excursiedatum kan kosteloos geannuleerd worden. Tussen één week tot 3 dagen voor de gereserveerde datum is de Deelnemer verplicht 50% van de Overeenkomst te betalen. Vanaf 3 dagen tot en met de excursie is de deelnemer verplicht 100% te betalen indien dit nog niet betaald was. Bij uitzonderingen kan van bovenstaande worden afgeweken, zoals ernstige ziekte of overlijden. Restitutie van betaalde bedragen vindt alleen plaats indien tijdig geannuleerd is.
 • 5.2 De klant kan de reservering overdragen aan een andere persoon die hem of haar vervangt op vertoon van het deelnamebewijs.
 • 5.3 Het Vogelinformatiecentrum heeft het recht de Dienst te allen tijde te annuleren onder mededeling van de redenen daartoe aan de Klant. Annulering door Het Vogelinformatiecentrum kan onder meer (niet limitatief) gelegen zijn in te weinig aanmeldingen, weersomstandigheden, andere gevaren en (beperkte) beschikbaarheid van excursieleiders / vrijwilligers / medewerkers. Bij annulering door Het Vogelinformatiecentrum vindt restitutie plaats van de reeds betaalde bedragen op hetzelfde rekeningnummer als waarvan de betaling(en) gedaan is of er wordt in overleg met de klant een andere datum gezocht.

6. Ontvangst

 • 6.1 De Klant meldt zich bij aankomst op het tijdstip en op de plaats zoals overeengekomen en weergegeven op het deelnamebewijs en toont deze aan de medewerker of excursieleider ter plaatse.
 • 6.2 Bij te late aankomst van de Klant van meer dan 5 minuten kan de medewerker / excursieleider beslissen met de uitvoering van de overeengekomen Dienst te beginnen zonder deze Klant(en) en zonder dat enig recht op restitutie van betaalde bedragen plaatsvindt.

7. Uitvoering Diensten

 • 7.1 De klant is gehouden de aanwijzingen van de medewerker / excursieleider op te volgen.
 • 7.2 De duur van de Dienst kan afwijken van de op de website, deelnamebewijs of overige vooraf verstrekte informatie en kan mede afhankelijk van weersomstandigheden en groepssamenstelling worden ingekort (of verlengd).
 • 7.3 De omgeving waarin en/of de route waarlangs de overeengekomen Dienst plaatsvindt kan afwijken van de op de website, het deelnamebewijs of op overige wijze vooraf verstrekte informatie. In een zodanig geval geldt de Dienst als verricht conform de overeenkomst, vindt geen restitutie plaats van betaalde bedragen en ontstaat geen recht op herhaling van de Dienst in/langs de aanvankelijk genoemde omgeving of route.

8. Kwaliteit en aansprakelijkheid

 • 8.1 Het Vogelinformatiecentrum spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk volgens de specificaties van Overeenkomst uit te voeren. Indien (de uitvoering van) de Dienst niet aan de verwachting van de Klant voldoet, vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde bedragen.
 • 8.2 Deelname aan de Dienst en het eventuele gebruik van materialen, geschiedt op eigen risico van de Klant en Het Vogelinformatiecentrum is niet aansprakelijk voor schade die de Klant gedurende de uitvoering van de Dienst lijdt, behoudens schade die het directe gevolg is van het opvolgen door de Klant van aanwijzingen van de Medewerker / excursieleider (7.1).

9. Ontbinding

 • 9.1 Het Vogelinformatiecentrum is bevoegd de nakoming van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  a. de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig of tijdig nakomt.
  b. de door Klant aan Het Vogelinformatiecentrum verstrekte gegevens niet overeen blijken te stemmen met de daadwerkelijke situatie.
 • 9.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de eventuele vorderingen van Het Vogelinformatiecentrum op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Het Vogelinformatiecentrum de nakoming van verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

10. Overmacht

 • 10.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden door een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 • 10.2 Indien een tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting het gevolg is van overmacht aan de zijde van een der partijen kan de andere partij de Overeenkomst ontbinden. De partij die zich op overmacht beroept, is in dat geval op grond van artikel 6:78 BW slechts aansprakelijk voor de schade van de ander indien en voor zover zij in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

11. Intellectuele eigendom

 • 11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Het Vogelinformatiecentrum geleverde Diensten en de daarbij verstrekte materialen, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis, databankrechten e.d. uitsluitend bij Het Vogelinformatiecentrum en/of haar leveranciers.

12. Materialen

 • 12.1 Het Vogelinformatiecentrum stelt tijdens haar Diensten optiek beschikbaar aan de klanten. Schade aan de optiek, opgelopen tijdens de diensten is ten alle tijden de verantwoordelijk van de klant. De optiek is en blijft altijd eigendom van het Vogelinformatiecentrum. Bij gebruik van de optiek dienen de aanwijzingen van de medewerker / excursieleider ten alle tijden opgevolgd te worden.
 • 12.2 Optiek wordt persoonlijk uitgereikt en mag gedurende de dienst niet van persoon gewisseld worden.
 • 12.3 Medewerker / excursieleider is ten alle tijden bevoegd om uitgereikte materialen in te nemen.
 • 12.4 Materialen / optiek dient na de dienst weer ingeleverd te worden bij het startpunt / balie / medewerker / excursieleider.

13. Bescherming gegevens Klant

 • 13.1 Het Vogelinformatiecentrum verzamelt, gebruikt en verzendt de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Klant in overeenstemming met de geldende nationale en Europese wet- en regelgeving.
 • 13.2 Het Vogelinformatiecentrum respecteert de privacy van de Klant en is de enige eigenaar van de informatie die via de website van Het Vogelinformatiecentrum Webwinkel wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. De door Klant verstrekte informatie wordt niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan vermeld in de privacyverklaring op de website.
 • 13.3 Tijdens de Diensten kan het zijn dat er voor publicitaire doeleinden wordt gefotografeerd of gefilmd. Deze beelden kunnen door het Vogelinformatiecentrum worden gebruikt voor diverse doeleinden. Klanten die dit niet willen zijn er zelf verantwoordelijk voor om buiten beeld van de camera’s te blijven. Als de diensten plaats vinden op de openbare paden / wegen dan kan er geen beroep gedaan worden op portretrecht en zijn de beelden door het Vogelinformatiecentrum vrij te gebruiken.

14. Toepasselijk recht en geschillen

 • 14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Het Vogelinformatiecentrum en de Klant is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Klant aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 14.2 Eventuele geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. 14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner met Waarneming.nl